„პაშა ბანკი საქართველო“

ადგილმდებარეობა: რუსთაველის გამზირი 15
თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: სს „პაშა ბანკი საქართველო“
ფართობი: 2000 კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
ოქტომბერი, 2012 - ივნისი, 2013

PASHA Bank Georgia

Location: 15 Rustaveli Ave. Tbilisi, Georgia
Client: PASHA Bank Georgia  JSC
Area: 2000 sq.m

Project duration:
October, 2012 – June, 2013